מטרתו של מסמך זה להתוות את מדיניות מחלקת רישוי העסקים של המועצה  בכל הקשור  באכיפת חוק רישוי עסקים, תקנות וצו רישוי עסקים בשטח השיפוט של המועצה.

שטח המועצה מונה כ-220,000 דונם שברובם הינם שטחי חקלאות בתחום אזור השיפוט של המועצה מצויים בין היתר אזורי תעסוקה ותעשיה.

 1. אזור תעשיה "מילואות" דרום.
 2. אזור תעשיה "מילואות"  צפון.
 3. אזור תעסוקה ומסחר במשבצת המושב השיתופי  רגבה.
 4. אזור תעסוקה ומסחר במשבצת הקבוץ עין המפרץ.
 5. אזור תעשייה בר לב
 6. אזור תעשייה מילואות מזרח
 7. אזור תעשייה נעמן

בשטח המועצה קיימים  32 ישובים –9 מושבים, 2 כפרי מיעוטים ( בדואים ומוסלמים)  18 קיבוצים ו3ישובים  קהילתיים.

*יש לעקוב אחר השינויים והעדכונים לתקנות המשתנות מעט לעט

המסגרת הנורמטיבית

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968( להלן – "החוק" ), ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות ) התשס"א - 2000, הינם המסגרת העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל. החוק מגדיר ומחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי, התשע"ג – 2013 ) בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו .

החוק, התקנות והצו  נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא כדלקמן: 

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור.
 • בטיחות ונגישות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים. 
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. 
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות והצלה.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה.

תכליתה של מדיניות האכיפה

מסמך זה נועד לקדם מערך אכיפה מסודר, מתועדף, מושכל, שאינו פועל על דרך התנהלות אקראית, אלא שואף  להשגת יעדי אכיפה רצויים, בשים לב לניסיון המצטבר של ההיקפים ומאפיינים של התופעות העברייניות בתחום רישוי העסקים, המתקיימות מזה שנים רבות בשטח השיפוט של המועצה האזורית מטה אשר.

 1. קיים צורך לתת עדיפות לטיפול בתחום הפיקוח והאכיפה על רקע קיומם של עסקים הפועלים בפועל ללא רישיון בשטח השיפוט, בשים לב  לעובדה כי משאבי האכיפה של המועצה הינם מוגבלים ואינם מאפשרים לתת מענה לכל העסקים המצויים בשטח השיפוט ללא רישיון בעת ובעונה אחת.
 2. גיבוש אמות מידה ודגשים מרכזיים באכיפה במסגרת מסמך מדיניות זה יביא לטיוב עבודת האכיפה של מחלקת רישוי עסקים, ייעל את אופן השקעת המשאבים, יזרז וישפר הליכים לקבלת רישיון עסק וכן יתרום לשקיפות, לאמון הציבור במערכת אכיפה יעילה ואפקטיבית והימנעות מאכיפה סלקטיבית ובלתי שוויונית.
 3. מסמך מדיניות זה הוכן בהליך ממושך ואחר מיפוי התופעות העברייניות במרחב בשים לב לאפיוניו הייחודים, בעקבותיו הותוו יעדי האכיפה ודגשים להפעלתם כפי שיפורט להלן.

 

גיבוש סדרי עדיפויות לאכיפה בשטח המועצה על פי סוגי העסקים ובהתאם לנדרש בחוק

רשימת סדרי העדיפויות מגדירה שני סוגי עבירות הגוזרות התייחסות שונה מצד גורמי האכיפה של המועצה האזורית מטה אשר.
הסוג הראשון הינו עבירות הנמצאות בראש סדר העדיפויות של המועצה לאכיפה, בעבירות אלו תשקיע המועצה את מרבית משאבי האכיפה העומדים לרשותה.
הסוג השני הינו עבירות אשר נמצאות בעדיפות משנית  לאכיפה. בעברות הללו הוחלט להשקיע מעט משאבי אכיפה, מתוך מגמה  להצליח לפנות משאבי אכיפה לעמידה בסדר העדיפות שקבעה המועצה.

העבירות שאינן מוגדרות באחת מהקבוצות הללו יזכו לטיפול שוטף בהתאם למשאבי המועצה הנותרים.

(א) העסקים הנמנים על הקבוצה הראשונה – סדר עדיפות גבוה לאכיפה:

 • חומרים מסוכנים, חומרים לקיחים, רעילים, רדיואקטיביים, חומרי נפץ, חומרי הדברה.
 • עסק שפועל בניגוד לצו סגירה מינהלי ו/או שיפוטי.
 • עסקי מזון – מסעדות,  בתי קפה, בתי מאפה, מטבחים מסחריים  וקונדיטוריות .
 • אולמות אירועים. 
 • דלק וגאז ומוצריהם.
 • אחסון גז וגפם במכלים מסחריים.
 • אחסון חומרים מסוכנים במפעלים בדגש על מכלי אמוניה.
 • אטליזים וחנויות לממכר מוצרי בשר.
 • עסקי רוכלות.
 • בריכות שחיה בשימוש מסחרי.
 • מתחמי בתי אירוח (צימרים עם בריכות שחייה).
 • אירועים המתקיימים תחת כיפת שמים בדגש לאירועים המתקיימים ברצועת חוף הים .
 • קייטנות.
 • ירידים לסוגיהם.
 • אירועים המוניים.
 • חוות סוסים טיפוליות.  
 • חומרי חיטוי וניקוי.
 • פסולת: תחנת מעבר לפסולת איסופה הובלתה, אתר לסילוק פסולת- מיונה, שריפתה, עיבודה, מחזורה.
 • כלי נשק ותחמושת.
 • מתקני שעשועים, לונה פארק.

בנוסף על האמור, תפעל המועצה לאכיפה בתיעדוף גבוה של כל עסק אשר הוגדר כבעל מסוכנות ע"י גורמי הרישוי (כיבוי אש, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה, משטרה וכדו').

(ב) העסקים הנמנים על הקבוצה השנייה – סדר עדיפות נמוך:

 • מחסנים טעונים רישיון שאינם מכילים חומרים מסוכנים או דליקים ואשר שטחם אינו עולה על 200 מ"ר. 
 • עסקי מלאכה זעירה מזעריים המתנהלים בתוך בתי מגורים הפזורים ביישובי המועצה ואינם גורמים למטרד לתושבים ולסביבה.

מבחינה משפטית בחינה פרטנית בשים לב לעניין לציבור בנקיטת הליכי אכיפה התביעה תפעיל שיקול דעת ביחס לכל תיק שיועבר לעיונה בשים לב למידת העניין לציבור בהגשת כתב אישום,  בקיום הליך שימוע למבצע העבירה כמוגדר בדו"ח העבירה שהוגשה כנגד העבריין ובשים לב, בין היתר, לארבעה  נושאים עיקרים:
מסוכנות – ככל שמדובר בעברה אשר טומנת בחובה מסוכנות הן מצד מכירת מזון בתנאי תברואה ירודים ואי עמידה בתנאי משרד הבריאות, אי עמידה בתנאי כיבוי אש, סכנה בטיחותית, סכנה לפגיעה בערכי סביבה ובכל זה גרימת מטרד לתושבי האזור וכיוצא בזה.
היקף – ככול שמדובר בעסק בהיקף גדול יותר גובר האינטרס הציבורי בנקיטת הליך פלילי.
העדר היתכנות קבלת רישיון עסק – בעסקים להם  ישנו קושי לקבל רישיון עסק,  נוכח התנגדות גורמי האישור בשל מניעה חוקית או תכנונית אשר אינה ניתנת לגישור בטווח הנראה לעין.
מיקום – תינתן עדיפות לאכיפה בארבעת  אזורי המסחר התעשייה והתעסוקה המפורטים לעיל וכן לאכיפת עסקים הפוגעים במרקם הכפרי ובאורח חייהם של התושבים.

 

שימוש באפיקי אכיפה חלופיים 

במסגרת סמכויות הרשות, קיימים כלי אכיפה נוספים על נקיטת הליך פלילי אשר נועדו לאפשר לרשות מתן מענה מידי ויעיל לצורך הפסקת פעילות העסק לאלתר.

(א) צו הפסקה מנהלי:
בהסתמך על הוראות סעיף 20 לחוק, מוסמך ראש הרשות להורות על מתן צו הפסקה מנהלי לעסק הפועל ללא רישיון בשטחי המועצה בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. אין היתכנות למתן רישיון עסק לעסק שפועל.
 2. כאשר קיימת מסוכנות הנתמכת בחוות דעת והנחיה של גורם אכיפה ממשלתי.

צו הסגירה יינתן לאחר עריכת שימוע לבעל העסק בהשתתפות מנהל/ת אגף התפעול ורישוי העסקים, התובע העירוני של  המועצה ובמקרה הנחיה/ חוות דעת של נציג הגורם הממשלתי המאשר אשר הצביע על קיומה של מסוכנות ישתתף נציג המשרד / הרשות הממשלתית.

ראש הרשות ישקול הפעלת סמכות זו במקרים הבאים:

 1. בכל מקרה בו מצביע גורם ממשלתי מאשר על קיומה של מסוכנות בהמשך פעילות העסק.
 2. בכל מקרה בו נודע לרשות על פתיחת עסק חדש אשר לא קיימת היתכנות ממשית למתן רישיון עסק.
 3. מקרים בהם נודע לרשות על פתיחת עסק חדש ובעליו לא פעל להגשת בקשה לרישוי, בחלוף חודשיים מיום הפתיחה כאשר מדובר בעסקי מזון ובחלוף 4 חודשים ממועד הפתיחה כאשר מדובר ביתר העסקים.

צו סגירה שיפוטי במקביל להגשת כתב אישום (סעיף 17 לחוק):
כידוע, ההליך הפלילי כולל מספר שלבים ולעיתים עלול להמשך פרק זמן ארוך אשר אך בסיומו, ניתן צו סגירה שיפוטי במסגרת גזר הדין. 

על מנת למנוע ניצול זכויות הנאשם לצורך הימשכות ההליך והמשך ניהול העסק ללא רישיון בתקופת הדיון המשפטי שיתקיים, התובע  ישקול הגשת בקשה לצו סגירה שיפוטי במקביל  להגשת הגשת כתב האישום או לאחר הגשתו במקרים הבאים:

 1. כאשר קיימת מסוכנות על פי חוות דעת והנחיה של גורם ממשלתי מאשר.
 2. כאשר אין כל היתכנות לקבלת רישיון עסק.