דלג לתוכן העמוד

מרפאה בערב אלעראמשה

החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום, 
מכרז: מק/8/2021

מועצה אזורית מטה אשר  (להלן: "הרשות"), החליטה להתקשר עם חברת סמ-גד בנייה וייזום בע"מ (להלן: "הקבלן") לביצוע מרפאה בערב אלעראמשה מטה אשר (להלן: "הפרויקט"/"הפרויקטים"), במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים.

לצורך ניהול תאום על ביצוע הפרויקט/ים במסגרת ההתקשרות שבין הרשות לקבלן, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי  ניהול תאום. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי  ניהול תאום לאור המפורט להלן:

נימוקים לבחירת משכ"ל:

ביום 21 יולי 2021 אישרה ועדת השלושה התקשרות בהתאם למכרז המשכ"ל מק6/2020 עם הקבלן סאראי הצפון מסחר והשקעות בעמ אשר התחיל את העבודה והודיע על פשיטת רגל.
מדובר בפרויקט שכבר יצא לפועל תחת משכ"ל ולא הגיוני להוציא את העבודה מהם במהלך ביצוע הפרויקט.ן
המשכ"ל יצאו להליך מהיר ופרסמו את מכרז מק/8/2021, הקבלן שנבחר סמ-גד בנייה וייזום הינו המגיש היחידי. הקבלן סמ-גד בנייה וייזום מקובל על המועצה (אגף הנדסה).

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ותאום בפרויקט/ים בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 / לסעיף 3 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958 / סעיף 3 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א-1950.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.
למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.