דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. אישור מסגרת אשראי מועצה
 2. אישור מסגרת אשראי חברה כלכלית
 3. מורשי חתימה
 4. עדכון תקציב כברי
 5. אישור רישום בטאבו של הסכמי חכירה בערב אל עראמשה ואשרת
 6. ועדת ביקורת מושב לימן
 7. תקציב רגיל 2021
 8. אישור יו"ר ועדת מכרזים
 9. אישור איל רייז כממונה על חוק חופש המידע
 10. אישור רן שוסטרמן כיו"ר ועדה חקלאית
 11. הפקעות שטח לצרכי ציבור להפקעת גן ילדים כליל
 12. אישור שמות רחובות באדמית
 13. דו"ח מבקר המדינה
 14. אישור תב"רים
 15. נציג המועצה ברשות הניקוז
 16. שונות

פרוטוקול מליאה מיום 30 נומבר 2020
נספחים:

מצגת תקציב המועצה 2021
פירוט תקציב מוצע לשנת 2021
הסכם חכירה ליישוב כליל - תשריט
תב"רים וסגירת תב"רים