דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. דו"ח רבעוני – רבעון 3 לשנת 2020
 2. תקציבי ועדים מקומיים כולל האצלת סמכויות
 3. דו"ח תלונות נציב הציבור
 4. אישור עדכון תקציב המועצה רגיל 2020
 5. אישור להגשת קול קורא קרנות ספורט
 6. אישור לחכירה ורישום בטאבו - הסדרת רישום נכסי מועצה
 7. אישור חבר נוסף לוועדת ביקורת שבי ציון
 8. עדכון תמיכות לשנת 2020
 9. אישור תמיכות לשנת 2021
 10. אישור תב"רים לסגירה
 11. אישור עדכון / שינוי תקציבי תב"רים
 12. צנחניה
 13. אישור שכר בכירים
 14. שונות

פרוטוקול מליאה מיום 28 דצמבר 2020
נספח א': דוח רבעון 3 לשנת 2020
נספח ב': תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2021
נספח ג': האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2021
נספח ד': דו"ח טיפול בתלונות הציבור בשנת 2020
נספח ה': תקציב המועצה לשנת 2020 - עדכון מספר 2 
נספח ו': רשימת הפרויקטים להגשת קול קורא קרנות ספורט
נספח ז': תמיכות מועצה לשנת 2020 - עדכון
נספח ח': תמיכות מועצה לשנת 2021
נספח ט': תב"רים