דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

  1. אישור סדר יום ישיבה
  2. תחנת שאיבה אשרת; אישור לחכירה ורישום בטאבו - הסדרת רישום נכסי מועצה
  3. גן ילדים כליל – הסדרת מעמדה של המועצה בקרקע
  4. דירקטורים (החברה הכלכלית)
  5. דו"ח כספי מועצה לשנת 2019
  6. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2019
  7. תב"רים 
  8. שבי ציון, תקציב ועד מקומי לשנת 2021 
  9. שבי ציון, האצלת סמכויות ועד מקומי לשנת 2021
  10. ועדה לתכנון ובנייה מטה אשר

פרוטוקול מליאה מספר 01/2021 מיום 01 פברואר 2021
נספח א': דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2019
נספח ב': דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2019
תגובת הרשות ודו"ח תיקון ליקויים
נספח ג': תב"רים
נספח ד': שבי ציון, תקציב ועד מקומי לשנת 2021
נספח ה': שבי ציון, האצלת סמכויות לשנת 2021