דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. ניהול והפעלת חוף שבי ציון
 2. חידוש חוזה חכירה אכסניית נוער מור אכזיב
 3. ועדת ביקורת לוועד מקומי אחיהוד - אופיר גמליאל
 4. דו"ח ביקורת לשנת 2020
 5. צו מיסים מועצה לשנת 2022
 • אישור חריג בארנונה לשנת 2022 – בקשה לתקן הגדרת "בניין" בסעיף 1.1 לצו הארנונה 
 • הנחות בארנונה לשנת 2022
 • צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2022
 1. דו"ח רבעון 1.2021
 2. דו"ח רבעון 1.2021 ועדת השקעות
 3. הצגת דו"חות כספיים לשנת 2020 גופים קשורים
 4. הרכב הוועדה לשימור אתרים
 5. הרכב ועדת ביטחון
 6. הרכב ועדת הנחות
 7. אישרור החלפת חברה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה חבל אשר
 8. הסכם עם מזרעה – מגרשי טניס
 9. תב"רים
 10. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 04.2021 מיום 14 יוני 2021
נספח א':  דו"ח הביקורת לשנת 2020
נספח ב': צו מיסים לשנת 2022צו מיסים מועצהצווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2022
נספח ג': דו"ח רבעון תקציב מועצה 1.2021
נספח ד': דו"ח ועדת השקעות רבעון 01.2021
נספח ה': חכ"ל - דו"חות כספיים
נספח ו': מתנ"ס - דו"חות כספיים
נספח ז': העמותה לקידום הספורט - דו"חות כספיים
נספח ח': אשרן - דו"חות כספיים
נספח ט': החווה האזורית לניסיונות בגליל המערבי - דו"חות כספיים
נספח י': מינהלת ברלב בע"מ - דו"חות כספיים
נספח יא': הסכם מועצה - מזרעה 
נספח יב': תב"רים