דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 21 יולי 2021 - מרפאה עראמשה

ועדת השלושה של מועצה אזורית מטה אשר, פרוטוקול ישיבה מיום 21 יולי 2021

נוכחים: דן תנחומא - מנכ"ל, תומר גלעד -  גזבר, עמית מונצ'ר - יועמ"ש

הנדון: החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום (מכרז: מק6/2020)
מועצה אזורית מטה אשר  (להלן: "הרשות"), החליטה להתקשר עם הקבלן סאראי הצפון מסחר והשקעות בעמ (להלן: "הקבלן") לביצוע נוהל מעודכן - מרפאה בערב אלעראמשה מטה אשר (להלן: "הפרויקט"/"הפרויקטים"), במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים.
לצורך ניהול תאום על ביצוע הפרויקט/ים במסגרת ההתקשרות שבין הרשות לקבלן, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי  ניהול תאום.
הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי  ניהול תאום לאור המפורט להלן:

נימוקים לבחירת משכ"ל:
לפי חוות דעת מחלקת ההנדסה, למשכ"ל ניסיון רב בניהול תאום על פרויקטים מסוג הפרויקט המדובר, ובפרט עם הקבלנים אשר זכו במכרז.
שיעור התמורה בגין שירותי הניהול אותה גובה המשכ"ל הינו סביר, בין היתר, בנסיבות בהן הוא אושר על ידי שר הפנים.
יודגש כי סכום ההתקשרות כולל עמלת משכ"ל נמוך משמעותית מאומדני המועצה להתקשרות ישירה.

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול בפרויקט/ים בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 / לסעיף 3 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958 / סעיף 3 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א-1950.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.
למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

 

תאריך פרסום באתר: 22 יולי 2021