דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
תרומה להשתתפות במימון פרויקט להקמת ותפעול מרפאה ביישוב עראמשה.

פרוטוקול סרוק - לחצו כאן

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016 קבע נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות. מטרת הנוהל הינה להסדיר את הליך אישור התרומות, באופן שיבטיח, הן קיומו של הליך תקין, והן מניעת חשש לניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.
בהתאם לנוהל, ועדת התרומות תבחן את עמידתן של התרומות בהוראות הנוהל ותמליץ בפני ראש הרשות המקומית האם ניתן וראוי לקבל את התרומה. ראש הרשות יכריע בשאלת קבלת התרומה על יסוד חוות דעתה של ועדת התרומות. במידה וראש הרשות המקומית יחליט בניגוד לעמדתה של הוועדה, עליו לנמק את החלטתו. בנוסף, על ראש הרשות לדווח למועצת הרשות על התרומות המאושרות.
התרומה שעל הפרק, בסך 500,000 ₪, נועדה להשתתפות במימון פרויקט להקמת ותפעול מרפאה בעראמשה.
התרומה ניתנת על ידי משפחת ראפ (משפחה אמריקאית) בשיתוף עמותת m-power והעומד בראשה- מר עיבל גלעדי, אשר סייע בהשגת התרומה.
הוועדה ערכה בדיקות מקדימות בהתאם לנוהל משרד הפנים.
בכלל זה, הוועדה פנתה לכלל המחלקות הרלבנטיות במועצה, עפ"י הנוהל, לשם קבלת הנתונים הנוגעים לגוף התורם. מהנתונים שנמסרו לוועדה על ידי המחלקות הרלבנטיות עולה, בין היתר, כי;

  1. התורם אינו קשור עם המועצה בחוזה כלשהו.
  2. התורם אינו פועל בתחום שיפוטה של המועצה.
  3. לתורם אין מחלוקת משפטית עם המועצה, והוא גם לא צד לבקשה שהוגשה למועצה, לוועדה המקומית וכיו"ב.
  4. ניתן להבטיח את קבלת התרומה בתקופה המיועדת לכך.
  5. מעבר לדרוש, הובהר כי התנאים הנ"ל מתקיימים גם ביחס למר גלעדי, אשר השיג את התרומה.

לאחר בחינת מכלול הנתונים, הגיעה הוועדה למסקנה כי קבלת התרומה הנדונה, לא תייצר מצב של ניגוד עניינים, לא תפגע בתדמית המועצה ובאמון הציבור בה, ולא תיצור תלות של המועצה בגוף התורם.
קבלת התרומה לא תיצור למועצה עלויות והוצאות נלוות משמעותיות בעתיד.

החלטת הוועדה:
בשים לב לאמור לעיל, לאחר בחינת התרומה, נסיבותיה וזהות הגוף התורם, כאמור בנוהל משרד הפנים, ממליצה הוועדה לראש המועצה לאשר את קבלת התרומה. זאת, בכפוף לחתימת הסכם עם הגוף התורם, בהתאם לנוהל.
ככל שראש המועצה יאשר את קבלת התרומה או חלק ממנה, יפורסם פרוטוקול זה באתר האינטרנט של המועצה.

החלטת ראש המועצה:
לאחר שבחנתי את המלצת ועדת התרומות, כמפורט לעיל, החלטתי לאשר את המלצת ועדת התרומות.

(מועד פרסום באתר המועצה: 28 יולי 2021)