דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 01 אוגוסט 2021

נוכחים: דן תנחומא - מנכ"ל, תומר גלעד -  גזבר,  עמית מונצ'ר - יועמ"ש
מוזמן: אופיר יוסף – אגף ההנדסה

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח, מכרז אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות. מספר: מש/17/2020

הרשות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספק/ים במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו. 
לצורך  ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לזכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן, נימוקים לבחירת משכ"ל:
משכ"ל ערוכים לביצוע הפרויקט בטווחי זמן מיידי ואילו למועצה יידרשו מספר חודשים לצאת לפרויקט.
עלות השירות הינה סבירה ומקובלת בשוק.


החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספק/ים על פי חוזה/ים שיערך/ו במסגרת התקשרות עם זכיין/ זכיינים במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 / סעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958 / סעיף 3(15) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950.
יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין המשכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.
הרשות מורה למשכ"ל לפרסם בקשה/ות לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם למפרטים שתעביר הרשות למשכ"ל.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.
למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

מועד פרסום: 03 אוגוסט 2021