דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 03 אוגוסט 2021

נוכחים: דן תנחומא - מנכ"ל, תומר גלעד -  גזבר, עו"ד עמית מונצ'ר - יועמ"ש

הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח למכרז אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מספר: פמ/31/2020

מועצה אזורית מטה אשר (להלן: "הרשות"), החליטה להתקשר עם הקבלן דולב (להלן: "הקבלן") לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור (להלן: "הפרויקט"/"הפרויקטים"), במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים.
לצורך ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט/ים במסגרת ההתקשרות שבין הרשות לקבלן, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן, נימוקים לבחירת משכ"ל:
יתרון הגודל מאוד משמעותי להשגת מחירים טובים.
לשם השוואה, המחירים ששילמה המועצה עד כה, הם המחירים שהציעה קבוצת אלון במכרז, החיסכון הצפוי נאמד בכ 86 אלש"ח.

החלטה:
לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בפרויקט/ים בהתאם לסעיף 3 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.  
למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

מועד פרסום באתר: 04 אוגוסט 2021