דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 • דיווחי ראש המועצה
 1. אישור תבחינים לתמיכות מועצה לשנת 2022
 2. הקצאת קרקעות - אישור תבחינים ופרוגרמה
 3. הסכם עם לוכד חתולים – אישור מליאה להתקשר בחוזה ללא מכרז
 4. הסכם אספקת שירותים מועצה – מתנ"ס
 5. אכיפה מינהלית בתחום הכלבים – לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002
 6. דיווח ראש המועצה על קבלת תרומה מחברתM-POWER  עבור מרפאת עראמשה
 7. תב"רים
 8. תב"רים לסגירה
 9. ועדת ערר לארנונה
 10. חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
 11. חוק עזר הסדרת שייט לספורט ימי ממונע ולא ממונע בחופי הים:
 12. חוק עזר איסור לינה הקמת מחסות והבערת אש על שפת הים ובשטחים ציבוריים התשעו 2016
 13. שונות

פרוטוקול הנהלה מספר 2.2021 מיום 09 אוגוסט 2021
נספח א': הצעת תבחינים לתמיכות המועצה לשנת 2022
נספח ב': תב"רים
נספח ג': תב"רים לסגירה
חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
חוק עזר הסדרת שייט לספורט ימי ממונע ולא ממונע בחופי הים
חוק עזר איסור לינה הקמת מחסות והבערת אש על שפת הים ובשטחים ציבוריים התשע"ו 2006