דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. צו מיסים מועצה 
 2. אישרור נושאים מפרוטוקול מליאה מיום 28 יולי 2021
 3. אשרן, אישור דירקטור
 4. הצגת דו"חות כספיים של קומפוסט 2000 בע"מ לשנת 2020
 5. אישור תבחינים לתמיכות מועצה לשנת 2022
 6. הסכם עם לוכד חתולים – אישור מליאה להתקשר בחוזה ללא מכרז (בהתאם לסעיף 22 ח)
 7. הסכם אספקת שירותים מועצה – מתנ"ס (בהתאם לסעיף 3(13) בתוספת השנייה לצו המועצות)
 8. הקצאת קרקעות - אישור תבחינים ופרוגרמה
 9. אכיפה מינהלית בתחום הכלבים – לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002
 10. דיווח ראש המועצה על קבלת תרומה מחברתM-POWER  עבור מרפאת עראמשה
 11. תב"רים
 12. תב"רים לסגירה
 13. מגרש משולב בשבי ציון (קרן קהילתית, אגף המתקנים של מנהל הספורט)
 14. ועדת ערר לארנונה – הוספת חברה (אתי סבן, קיבוץ סער)
 15. הסדרת רישום נכסי המועצה, אישור לחכירה ורישום בטאבו.
 16. אשרת, עדכון האצלת סמכויות לשנת 2021
 17. חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
 18. חוק עזר הסדרת שייט לספורט ימי ממונע ולא ממונע בחופי הים, התשפ"ב 2021
 19. חוק עזר איסור לינה הקמת מחסות והבערת אש על שפת הים ובשטחים ציבוריים, התשפ"ב 2021
 20. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 05.2021 מיום 30 אוגוסט 2021
נספח א':  דו"חות כספיים, קומפוסט 2000
נספח ב': תבחינים לתמיכות מועצה לשנת 2022
נספח ג': תב"רים
נספח ד': תב"רים לסגירה
חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
חוק עזר הסדרת שייט לספורט ימי ממונע ולא ממונע בחופי הים, התשפ"ב 2021
חוק עזר איסור לינה הקמת מחסות והבערת אש על שפת הים ובשטחים ציבוריים, התשפ"ב 2021