דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מספר 6.2021 מיום 22 נובמבר 2021 - לחצו כאן

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. מחלקות המועצה - הצגת תכניות עבודה לשנת 2022
 2. אישור תקציב מועצה לשנת 2022
 3. אישור פרוטוקול קודם מיום 30 אוגוסט 2021
 4. ועדת ביקורת מועצה
 5. דירקטורים – העמותה לקידום הספורט
 6. שינוי מורשה חתימה, בתי ספר אפק (החלפת מנהל)
 7. שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס מעיינות
 8. השכרת מקרקעין ביישוב עמקא למטרת הפעלת מוסד חינוכי ייחודי
 9. אישור שמות רחובות (אדמית, שבי ציון, ראש הנקרה)
 10. עדכון שכר בכירים – מבקר המועצה, מהנדס המועצה
 11. הסכם הקצאת קרקע מהמועצה לחכ"ל (כפר אכזיב)
 12. הסכם עם המשרד להגנת הסביבה כולל ערבות מועצה למשרד להגנת הסביבה
 13. עדכון תקציב מועצה לשנת 2021
 14. תמיכות מועצה, הגדלת תמיכה לעמותת הכדורעף לשנת 2021
 15. הצגת דו"ח כספי מועצה, חצי שנתי 2021
 16. חכ"ל – מסגרת אשראי לשנת 2022
 17. מועצה – מסגרות אשראי לשנת 2022
 18. תב"רים
 19. תב"רים לסגירה
 20. חוק עזר למטה אשר טיפול בפסולת התשפ"ב 2021
 21. שונות - משלחת לפינדלנד

פרוטוקול מליאה מספר 6.2021 מיום 22 נובמבר 2021 - לחצו כאן
חוק עזר חוק עזר איסור לינה 2021 
חוק עזר למטה אשר (ספורט ימי) 2021

נספח א': תקציב המועצה לשנת 2022 - מצגת הסבר
נספח ב': תקציב המועצה לשנת 2022 - תקציב רבעוני, תקציב מפורט, אקסל 
נספח ג': שמות רחובות אדמית
נספח ד': שמות רחובות שבי ציון
נספח ה': שמות רחובות ראש הנקרה
נספח ו': עדכון תקציב המועצה לשנת 2021
נספח ז': הצגת דו"ח כספי מועצה חצי שנתי (2021)
נספח ח': תב"רים
נספח ט': סגירת תב"רים
נספח י': חוק עזר למטה אשר טיפול בפסולת - התשב"פ 2021 - דברי הסבר
נספח יא': חוק עזר למטה אשר טיפול בפסולת - התשב"פ 2021 
הסכם מועצה חכ"ל - כפר הנופש אכזיב

תוכניות עבודה לשנת 2022: