דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

  1. דו"ח רבעון 3.2021 – מועצה
  2. שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס מעיינות
  3. תב"רים
  4. ועדים מקומיים, האצלת סמכויות לשנת 2022
  5. ועדים מקומיים, תקציב לשנת 2022
  6. עמותת הוותיק, קבלת העמותה כעמותה עירונית ואישור תקנון
  7. שונות

פרוטוקול הנהלה מספר 4.2021 מיום 19 דצמבר 2021

נספח א': דו"ח רבעון 3.2021 מועצה
נספח ב': תב"רים
נספח ג': האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2022
נספח ד': תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2022
נספח ו': עמותת הוותיק, תכנית אסטרטגית
נספח ז': מכתב לחברי המליאה מהיועץ המשפטי של העמותה
נספח ח': חוות דעת יועץ משפטי מועצה
נספח ט': חוות דעת מנכ"ל וגזבר המועצה
נספח י': תקנון עמותת הוותיק