דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור סדר היום לישיבה  
 2. אישור פרוטוקול קודם מיום 22 נובמבר 2021 
 3. דו"ח רבעון 3.2021 מועצה  
 4. עדכון תקציב מועצה לשנת 2021 
 5. אישור הגדלת תמיכה ללהקת המחול הקיבוצית לשנת 2021 
 6. בקשה להגדלת חוזה למכרז מספר 13/2021 – בניית בי"ס שיח  
 7. תב"רים  
 8. מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס מעיינות  
 9. ועדים מקומיים, האצלת סמכויות לשנת 2022 
 10. ועדים מקומיים, תקציב לשנת 2022 
 11. עמותת הוותיק, קבלת העמותה כעמותה עירונית  
 12. עמותת הוותיק - אישור תקנון 
 13. החווה האזורית לניסיונות בגליל המערבי -  אסדרת פעילות השותפות  
 14. תכנית מילואות פרוד – הצטרפות המועצה כמגישת התכנית  
 15. דירקטורים – חכ"ל, בר לב, החווה האזורית לניסיונות בגליל המערבי 
 16. דירוג רשות בהתאם לנתוני הלמ"ס (12.2020)

פרוטוקול מליאה מספר 7.2021 מיום 27 דצמבר 2021

נספח א': דו"ח רבעון 3.2021 מועצה
נספח ב': עדכון תקציב מועצה לשנת 2021
נספח ג': תב"רים 

נספח ד': האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2022 
נספח ה': תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2022

נספח ו': עמותת הוותיק, תכנית אסטרטגית, תקנון העמותהמכתב לחברי המליאה מהיועץ המשפטי של העמותה
חוות דעת יועץ משפטי מועצהחוות דעת מנכ"ל וגזבר המועצה
נספח ז': הסכם שותפות 
החווה האזורית לנסיונות בגליל המערבי
נספח ח': 
תכנית מילואות פרוד