דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 27 ינואר 2022
 2. דו"ח הממונה על טיפול בתלונות הציבור 
 3. ועדת ביקורת לוועד מקומי ראש הנקרה, מינוי ועדה להמלצה על מועמדים למליאה 
 4. ועדת ביקורת לוועד מקומי שבי ציון – הוספת חבר
 5. ועד מקומי מצובה, האצלת סמכויות לשנת 2022
 6. ועד מקומי מצובה, תקציב לשנת 2022
 7. האצלת סמכויות ועד מקומי עראמשה לשנת 2022 - עדכון
 8. חוק עזר למטה אשר - הסדרת שייט לספורט ימי ממונע ולא ממונע בחופי הים התשפ"ב – 2021 – אישור הערות משרד התחבורה
 9. עדכון שכר בכירים - מנהל אגף תפעול
 10. אישור שכר בכירים – שני מנהלי פרויקטים באגף ההנדסה
 11. תב"רים
 12. פתיחת חשבון עזר בבנק מוניציפל 
 13. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 02.2022 מיום 28 פברואר 2022
נספח א': דו"ח הממונה על טיפול בתלונות הציבור 2021
נספח ב': ועדת מקומי מצובה, האצלת סמכויות לשנת 2022
נספח ג': ועד מקומי מצובה, תקציב לשנת 2022
נספח ד': ועד מקומי עראמשה, האצלת סמכויות לשנת 2022 - עדכון
נספח ה': חוק עזר למטה אשר - הסדרת שייט לספורט ממונה ולא ממונה בחופי הים התשפ"ב - 2021

נספח ו': תב"רים