דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת תרומות מיום 10 אפריל 2022 - לחצו כאן

על סדר היום:

הקמת תחנת כיבוי אש באילון

תרומה להשתתפות במימון פרויקט להקמת תחנת כיבוי אש באילון:
חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016 קבע נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות. מטרת הנוהל הינה להסדיר את הליך אישור התרומות, באופן שיבטיח, הן קיומו של הליך תקין, והן מניעת חשש לניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.
בהתאם לנוהל, ועדת התרומות תבחן את עמידתן של התרומות בהוראות הנוהל ותמליץ בפני ראש הרשות המקומית האם ניתן וראוי לקבל את התרומה. ראש הרשות יכריע בשאלת קבלת התרומה על יסוד חוות דעתה של ועדת התרומות. במידה וראש הרשות המקומית יחליט בניגוד לעמדתה של הוועדה, עליו לנמק את החלטתו. בנוסף, על ראש הרשות לדווח למועצת הרשות על התרומות המאושרות.
התרומה שעל הפרק נועדה להשתתפות במימון פרויקט להקמת תחנת כיבוי אש באילון.

סך התרומה: 400 אלף דולר, השווי לפי שקל חדש כיום הינו 1,350,000 ₪.

התרומה ניתנת על ידי ארגון JNF.
הוועדה ערכה בדיקות מקדימות בהתאם לנוהל משרד הפנים.
בכלל זה, הוועדה פנתה לכלל המחלקות הרלבנטיות במועצה, עפ"י הנוהל, לשם קבלת הנתונים הנוגעים לגוף התורם. מהנתונים שנמסרו לוועדה על ידי המחלקות הרלבנטיות עולה, בין היתר, כי;

  1. התורם אינו קשור עם המועצה בחוזה כלשהו.
  2. התורם אינו פועל בתחום שיפוטה של המועצה.
  3. לתורם אין מחלוקת משפטית עם המועצה, והוא גם לא צד לבקשה שהוגשה למועצה, לוועדה המקומית וכיו"ב.
  4. ניתן להבטיח את קבלת התרומה בתקופה המיועדת לכך.

לאחר בחינת מכלול הנתונים, הגיעה הוועדה למסקנה כי קבלת התרומה הנדונה, לא תייצר מצב של ניגוד עניינים, לא תפגע בתדמית המועצה ובאמון הציבור בה, ולא תיצור תלות של המועצה בגוף התורם.
קבלת התרומה לא תיצור למועצה עלויות והוצאות נלוות משמעותיות בעתיד.

החלטת הוועדה:
בשים לב לאמור לעיל, לאחר בחינת התרומה, נסיבותיה וזהות הגוף התורם, כאמור בנוהל משרד הפנים, ממליצה הוועדה לראש המועצה לאשר את קבלת התרומה. זאת, בכפוף לחתימת הסכם עם הגוף התורם, בהתאם לנוהל.
ככל שראש המועצה יאשר את קבלת התרומה או חלק ממנה, יפורסם פרוטוקול זה באתר האינטרנט של המועצה.

(מועד פרסום באתר: 11 אפריל 2022)