דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 25 אפריל 2022

על סדר היום:
תכנון תשתיות לצורך שיווק ואישור עלויות פיתוח אזור תעסוקה ערב אל עראמשה

בישיבתה מיום 30 מרץ 2022, אישרה הוועדה יציאה להליך לפי הנוהל בנוגע להתקשרות הנדונה. נעשתה פנייה לחמישה מציעים והוגשה הצעה אחת בלבד – הצעת חברת איתם ליעד.
המציע לא נתן הנחה על המחיר המקסימאלי שנקבע בפנייה להגשת הצעות.
ההצעה על סך 386 אלש"ח כולל מעמ.

לדברי ליאור לוי, ההצעה עומדת בכל התנאים ומדובר בחברה מקצועית.
לפיכך, מחליטה הוועדה לזכות את חברת איתם ליעד בהליך.