דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 15 מאי 2022 - סרוק

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח, מכרז מספר: מש/20/2021, התקנת משטחי בטיחות לגני משחקים (הולם): 
הרשות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספק/ים במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו. 
לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

נימוקים לבחירת משכ"ל:

  • קיצור זמנים
  • ניסיון עבר מוצלח הן בפיקוח והן בהתנהלות מול משכ"ל
  • זמינות בבניית מפרטים וכתבי כמויות
  • התמקצעות בתחום אחזקת מתקנים
  • היתכנות לקבלת הצעות אטרקטיביות

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספק/ים על פי  חוזה/ים שיערך/כו במסגרת התקשרות עם זכיין/זכיינים במכרז, בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987/ סעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 / סעיף 3(15) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950.

באופן חריג, הוועדה מחליטה בישיבה זו גם על בחירת הקבלן בהתאם להצעה בנוהל הצעת מחיר. יצוין כי נעשתה כבר פנייה למציעים על ידי המשכ"ל, וזאת תחת ההנחה שמדובר באותו מכרז משכ"ל שלגביו כבר אישרה בעבר ועדת השלושה התקשרות (עם ספק אחר). בפועל, היה מקום להביא קודם לכן לוועדה את נושא אישור ההתקשרות דרך משכ"ל, ואולם בנסיבות, לאחר שכבר נעשתה פנייה למציעים וההצעות חשופות, מחליטה הוועדה באופן חריג לאשר בדיעבד את ההתקשרות עם משכ"ל, וכן לאשר את ההתקשרות עם המציע הזוכה.

  • המועצה מחליטה להתקשר עם הקבלן כרמל פלור דיזיין בע"מ, על פי מסמכי ותנאי המכרז שבנדון, בהתאם להצעתו בנוהל הצעת מחיר ולאישור משרד הפנים למכרז שבנדון.
  • ההיקף הכספי של העבודה הינו 500,000 ₪ כולל מע"מ וכולל תקורת ניהול ופיקוח. אין לחרוג מההיקף הכספי דלעיל ללא אישור בכתב של גזבר הרשות המזמינה.
  • העבודות יבוצעו בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה המצ"ב.
  • תנאי התשלום במסגרת המכרז שבנדון הינם 45 ימים מתום החודש בו הוגש החשבון.

איש קשר ברשות המזמינה: דכואר דכואר – מנהל מחלקת אחזקה.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. (אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט).

למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.

החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.