דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 26 יוני 2022 (08:00) - לחצו כאן

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח, מכרז: אספקת אוטובוסים, מספר מכרז אב/ 2020 / 28

המועצה האזורית מטה אשר (להלן: "הרשות") מעוניינת להתקשר עם קבלן / ספק לאספקת אוטובוסים (להלן: "השירותים"), ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

לצורך  ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לזכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן, נימוקים לבחירת משכ"ל:

  • הודעת משרד החינוך שרכישת האוטובוסים תבוצע בצורה מרוכזת על ידי החברה למשק וכלכלה.
  • משרד החינוך קבע שרכישת האוטובוסים תהיה מבוססת על תוצאות המכרז של החברה למשק וכלכלה.
  • משכ"ל ערוכים לביצוע רכישת האוטובוסים בטווח זמן מיידי.

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / ספק במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין / זכיינים במכרז בהתאם לסעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958).

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.